Australia Occupation List
Australia Occupation List

فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا

به طور کلی، استرالیا دارای چهار لیست مشاغل به صورت زیر می باشد:

    • STSOL
    • MLTSSL
    • PMSOL
    • ROL
    • RSMS
subclass189

STSOL

این لیست، مربوط به مشاغلی می باشند که به صورت موقت، دولت استرالیا در تامین نیروی کاری خود به آن ها نیازمند است. در صورتی که کد شغلی متقاضی در این لیست قرار گیرد، می توانند برای ویزا های Skill در ساب کلاس های ۴۸۲ ، ۱۹۰ و ۴۹۱ اقدام نمایند.

اسکیل سلکت

MLTSSL

در این لیست (Medium and Long-term Strategic Skills List)، مشاغلی قرار دارند که همواره در استرالیا به آن ها نیاز می باشد. کد شغلی های ارزیابی شده ای که در این لیست قرار می گیرند، می توانند در صورت داشتن شرایط، برای ویزای کار استرالیا، در سابکلاس های ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۹۱ اقدام نمایند. اغلب رشته های مهندسی، در این مشاغل قرار دارند.

مشاغل مورد نیاز استرالیا

PMSOL

لیست مشاغل اولویت بالا برای مهاجرت یا PMSOL بعد از همه گیری ویروس کرونا بوجود آمد و شامل 19 شغل در دسته های پزشکی و پیراپزشکی و ساخت و ساز و فناوری اطلاعات است.
در انتخاب این شغل ها به تاثیر گذاری این مشاغل در بهبود عوارض ناشی از همه گیری ویروس کوید 19 یا کرونا در اقتصاد استرالیا دقت شده است.
البته این به این معنی نیست که سایر مشاغل در دوره کرونا مورد نیاز استرالیا نیستند و یا دعوتنامه ایی برای آنها صادر نخواهد شد.
مشاغل این لیست در بین مشاغل لیست های دیگر نیز حضور دارند و مشاغلی خارج از لیست های دیگر MLTSSL و STSOL نیستند . در ادامه می توانید این 19 شغل را ملاحظه فرمایید.
Skill-List-RSMS

ROL و RSMS

این لیست ها شامل مشاغلی هستند که در مناطق حومه و تعیین شده از طرف استرالیا، مورد نیاز جهت تامین نیروی متخصص خود می باشند. کد شغلی متقاصیان ویزای ۱۸۷ باید در این لیست مشاغل قرار گیرد.

فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا بر اساس مشاغل مد نظر در هر لیست در جداول زیر قرارداده شده است.

ANZSCO Code Name Assessing Authority Skill Level
133111 Construction Project Manager VETASSESS 1
133211 Engineering Manager EA/IML 1
134111 Child Care Centre Manager ACECQA 1
134212 Nursing Clinical Director ANMAC 1
134213 Primary Health Organisation Manager VETASSESS 1
134214 Welfare Centre Manager ACWA 1
139911 Arts Administrator or Manager VETASSESS 1
139912 Environmental Manager VETASSESS 1
211112 Dancer or Choreographer VETASSESS 1
211212 Music Director VETASSESS 1
211213 Musician (Instrumental) VETASSESS 1
212111 Artistic Director VETASSESS 1
221111 Accountant (General) CPAA/CAANZ/IPA 1
221112 Management Accountant CPAA/CAANZ/IPA 1
221113 Taxation Accountant CPAA/CAANZ/IPA 1
221213 External Auditor CPAA/CAANZ/IPA 1
221214 Internal Auditor VETASSESS 1
224111 Actuary VETASSESS 1
224113 Statistician VETASSESS 1
224311 Economist VETASSESS 1
224511 Land Economist VETASSESS 1
224512 Valuer VETASSESS 1
224711 Management Consultant VETASSESS 1
232111 Architect AACA 1
232112 Landscape Architect VETASSESS 1
232212 Surveyor SSSI 1
232213 Cartographer VETASSESS 1
232214 Other Spatial Scientist VETASSESS 1
233111 Chemical Engineer EA 1
233112 Materials Engineer EA 1
233211 Civil Engineer EA 1
233212 Geotechnical Engineer EA 1
233213 Quantity Surveyor AIQS 1
233214 Structural Engineer EA 1
233215 Transport Engineer EA 1
233311 Electrical Engineer EA 1
233411 Electronics Engineer EA 1
233511 Industrial Engineer EA 1
233512 Mechanical Engineer EA 1
233513 Production or Plant Engineer EA 1
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) EA 1
233612 Petroleum Engineer EA 1
233911 Aeronautical Engineer EA 1
233912 Agricultural Engineer EA 1
233913 Biomedical Engineer EA 1
233914 Engineering Technologist EA 1
233915 Environmental Engineer EA 1
233916 Naval Architect / Marine Designer EA 1
233999 Engineering Professionals nec EA 1
234111 Agricultural Consultant VETASSESS 1
234112 Agricultural Scientist VETASSESS 1
234113 Forester / Forest Scientist VETASSESS 1
234211 Chemist VETASSESS 1
234212 Food Technologist VETASSESS 1
234312 Environmental Consultant VETASSESS 1
234313 Environmental Research Scientist VETASSESS 1
234399 Environmental Scientists nec VETASSESS 1
234412 Geophysicist VETASSESS 1
234413 Hydrogeologist VETASSESS 1
234511 Life Scientist (General) VETASSESS 1
234513 Biochemist VETASSESS 1
234514 Biotechnologist VETASSESS 1
234515 Botanist VETASSESS 1
234516 Marine Biologist VETASSESS 1
234517 Microbiologist VETASSESS 1
234518 Zoologist VETASSESS 1
234599 Life Scientists nec VETASSESS 1
234611 Medical Laboratory Scientist AIMS 1
234711 Veterinarian AVBC 1
234911 Conservator VETASSESS 1
234912 Metallurgist VETASSESS 1
234913 Meteorologist VETASSESS 1
234914 Physicist VETASSESS/ACPSEM 1
234999 Natural and Physical Science Professionals nec VETASSESS 1
241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher AITSL 1
241411 Secondary School Teacher AITSL 1
241511 Special Needs Teacher AITSL 1
241512 Teacher of the Hearing Impaired AITSL 1
241513 Teacher of the Sight Impaired AITSL 1
241599 Special Education Teachers nec AITSL 1
242111 University Lecturer VETASSESS 1
251211 Medical Diagnostic Radiographer ASMIRT 1
251212 Medical Radiation Therapist ASMIRT 1
251213 Nuclear Medicine Technologist ANZSNM 1
251214 Sonographer ASMIRT 1
251411 Optometrist OCANZ 1
251912 Orthotist or Prosthetist AOPA 1
252111 Chiropractor CCEA 1
252112 Osteopath AOAC 1
252411 Occupational Therapist OTC 1
252511 Physiotherapist APC 1
252611 Podiatrist PodBA 1
252711 Audiologist VETASSESS 1
252712 Speech Pathologist / Speech Language Therapist SPA 1
253111 General Practitioner MedBA 1
253311 Specialist Physician (General Medicine) MedBA 1
253312 Cardiologist MedBA 1
253313 Clinical Haematologist MedBA 1
253314 Medical Oncologist MedBA 1
253315 Endocrinologist MedBA 1
253316 Gastroenterologist MedBA 1
253317 Intensive Care Specialist MedBA 1
253318 Neurologist MedBA 1
253321 Paediatrician MedBA 1
253322 Renal Medicine Specialist MedBA 1
253323 Rheumatologist MedBA 1
253324 Thoracic Medicine Specialist MedBA 1
253399 Specialist Physicians nec MedBA 1
253411 Psychiatrist MedBA 1
253511 Surgeon (General) MedBA 1
253512 Cardiothoracic Surgeon MedBA 1
253513 Neurosurgeon MedBA 1
253514 Orthopaedic Surgeon MedBA 1
253515 Otorhinolaryngologist MedBA 1
253516 Paediatric Surgeon MedBA 1
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon MedBA 1
253518 Urologist MedBA 1
253521 Vascular Surgeon MedBA 1
253911 Dermatologist MedBA 1
253912 Emergency Medicine Specialist MedBA 1
253913 Obstetrician and Gynaecologist MedBA 1
253914 Ophthalmologist MedBA 1
253915 Pathologist MedBA 1
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist MedBA 1
253918 Radiation Oncologist MedBA 1
253999 Medical Practitioners nec MedBA 1
254111 Midwife ANMAC 1
254411 Nurse Practitioner ANMAC 1
254412 Registered Nurse (Aged Care) ANMAC 1
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) ANMAC 1
254414 Registered Nurse (Community Health) ANMAC 1
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ANMAC 1
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) ANMAC 1
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) ANMAC 1
254418 Registered Nurse (Medical) ANMAC 1
254421 Registered Nurse (Medical Practice) ANMAC 1
254422 Registered Nurse (Mental Health) ANMAC 1
254423 Registered Nurse (Perioperative) ANMAC 1
254424 Registered Nurse (Surgical) ANMAC 1
254425 Registered Nurse (Paediatrics) ANMAC 1
254499 Registered Nurses nec ANMAC 1
261111 ICT Business Analyst ACS 1
261112 Systems Analyst ACS 1
261211 Multimedia Specialist ACS 1
261311 Analyst Programmer ACS 1
261312 Developer Programmer ACS 1
261313 Software Engineer ACS 1
261399 Software and Applications Programmers nec ACS 1
262112 ICT Security Specialist ACS 1
263111 Computer Network and Systems Engineer ACS 1
263311 Telecommunications Engineer EA 1
263312 Telecommunications Network Engineer EA 1
271111 Barrister SLAA 1
271311 Solicitor SLAA 1
272311 Clinical Psychologist APS 1
272312 Educational Psychologist APS 1
272313 Organisational Psychologist APS 1
272399 Psychologists nec APS 1
272511 Social Worker AASW 1
312211 Civil Engineering Draftsperson EA/VETASSESS 2
312212 Civil Engineering Technician VETASSESS 2
312311 Electrical Engineering Draftsperson EA 2
312312 Electrical Engineering Technician TRA 2
313211 Radiocommunications Technician TRA 2
313212 Telecommunications Field Engineer EA 2
313213 Telecommunications Network Planner EA 2
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist EA 2
321111 Automotive Electrician TRA 3
321211 Motor Mechanic (General) TRA 3
321212 Diesel Motor Mechanic TRA 3
321213 Motorcycle Mechanic TRA 3
321214 Small Engine Mechanic TRA 3
322211 Sheetmetal Trades Worker TRA 3
322311 Metal Fabricator TRA 3
322312 Pressure Welder TRA 3
322313 Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) TRA 3
323211 Fitter (General) TRA 3
323212 Fitter and Turner TRA 3
323213 Fitter-Welder TRA 3
323214 Metal Machinist (First Class) TRA 3
323313 Locksmith TRA 3
324111 Panelbeater TRA 3
331111 Bricklayer TRA 3
331112 Stonemason TRA 3
331211 Carpenter and Joiner TRA 3
331212 Carpenter TRA 3
331213 Joiner TRA 3
332211 Painting Trades Worker TRA 3
333111 Glazier TRA 3
333211 Fibrous Plasterer TRA 3
333212 Solid Plasterer TRA 3
333411 Wall and Floor Tiler TRA 3
334111 Plumber (General) TRA 3
334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber TRA 3
334113 Drainer / Drainlayer TRA 3
334114 Gasfitter TRA 3
334115 Roof Plumber TRA 3
341111 Electrician (General) TRA 3
341112 Electrician (Special Class) TRA 3
341113 Lift Mechanic TRA 3
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic TRA 3
342212 Technical Cable Jointer TRA 3
342313 Electronic Equipment Trades Worker TRA 3
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) TRA 3
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) TRA 3
351311 Chef TRA 2
361112 Horse Trainer TRA 3
394111 Cabinetmaker TRA 3
399111 Boat Builder and Repairer TRA 3
399112 Shipwright TRA 3
452316 Tennis Coach VETASSESS 4
452411 Footballer VETASSESS 3
ANZSCO Code Name Assessing Authority Skill Level
121212 Flower Grower VETASSESS 1
121215 Grape Grower VETASSESS 1
121221 Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) VETASSESS 1
121311 Apiarist VETASSESS 1
121321 Poultry Farmer VETASSESS 1
131112 Sales and Marketing Manager IML 1
131113 Advertising Manager IML 1
132111 Corporate Services Manager VETASSESS 1
132211 Finance Manager CPAA/CAANZ/IPA 1
132311 Human Resource Manager IML 1
132511 Research and Development Manager VETASSESS 1
133411 Manufacturer VETASSESS 1
133511 Production Manager (Forestry) VETASSESS 1
133512 Production Manager (Manufacturing) VETASSESS 1
133513 Production Manager (Mining) VETASSESS 1
133611 Supply and Distribution Manager IML 1
134299 Health and Welfare Services Managers nec VETASSESS 1
134311 School Principal VETASSESS 1
134499 Education Managers nec VETASSESS 1
135112 ICT Project Manager ACS 1
135199 ICT Managers nec ACS 1
139913 Laboratory Manager VETASSESS 1
139914 Quality Assurance Manager VETASSESS 1
139999 Specialist Managers nec VETASSESS 1
141111 Cafe or Restaurant Manager VETASSESS 2
141311 Hotel or Motel Manager VETASSESS 2
141999 Accommodation and Hospitality Managers nec VETASSESS 2
149212 Customer Service Manager VETASSESS 2
149311 Conference and Event Organiser VETASSESS 2
149413 Transport Company Manager VETASSESS 2
149913 Facilities Manager VETASSESS 2
211299 Music Professionals nec VETASSESS 1
211311 Photographer VETASSESS 2
212212 Book or Script Editor VETASSESS 1
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage) VETASSESS 1
212314 Film and Video Editor VETASSESS 1
212315 Program Director (Television or Radio) VETASSESS 1
212316 Stage Manager VETASSESS 1
212317 Technical Director VETASSESS 1
212318 Video Producer VETASSESS 1
212411 Copywriter VETASSESS 1
212412 Newspaper or Periodical Editor VETASSESS 1
212413 Print Journalist VETASSESS 1
212415 Technical Writer VETASSESS 1
212416 Television Journalist VETASSESS 1
212499 Journalists and Other Writers nec VETASSESS 1
221211 Company Secretary VETASSESS 1
222111 Commodities Trader VETASSESS 2
222112 Finance Broker VETASSESS 2
222113 Insurance Broker VETASSESS 2
222199 Financial Brokers nec VETASSESS 2
222211 Financial Market Dealer VETASSESS 1
222213 Stockbroking Dealer VETASSESS 1
222299 Financial Dealers nec VETASSESS 1
222311 Financial Investment Adviser VETASSESS 1
222312 Financial Investment Manager VETASSESS 1
223112 Recruitment Consultant VETASSESS 1
223211 ICT Trainer ACS 1
224112 Mathematician VETASSESS 1
224212 Gallery or Museum Curator VETASSESS 1
224213 Health Information Manager VETASSESS 1
224214 Records Manager VETASSESS 1
224611 Librarian VETASSESS 1
224712 Organisation and Methods Analyst VETASSESS 1
224914 Patents Examiner VETASSESS 1
224999 Information and Organisation Professionals nec VETASSESS 1
225111 Advertising Specialist VETASSESS 1
225113 Marketing Specialist VETASSESS 1
225211 ICT Account Manager VETASSESS 1
225212 ICT Business Development Manager VETASSESS 1
225213 ICT Sales Representative VETASSESS 1
225311 Public Relations Professional VETASSESS 1
225499 Technical Sales Representatives nec VETASSESS 1
232311 Fashion Designer VETASSESS 1
232312 Industrial Designer VETASSESS 1
232313 Jewellery Designer VETASSESS 1
232411 Graphic Designer VETASSESS 1
232412 Illustrator VETASSESS 1
232414 Web Designer VETASSESS 1
232511 Interior Designer VETASSESS 2
232611 Urban and Regional Planner VETASSESS 1
234411 Geologist VETASSESS 1
241213 Primary School Teacher AITSL 1
241311 Middle School Teacher / Intermediate School Teacher AITSL 1
249111 Education Adviser VETASSESS 1
249211 Art Teacher (Private Tuition) VETASSESS 1
249212 Dance Teacher (Private Tuition) VETASSESS 1
249214 Music Teacher (Private Tuition) VETASSESS 1
249299 Private Tutors and Teachers nec VETASSESS 1
249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages VETASSESS 1
251111 Dietitian DAA 1
251112 Nutritionist VETASSESS 1
251312 Occupational Health and Safety Adviser VETASSESS 1
251412 Orthoptist VETASSESS 1
251511 Hospital Pharmacist APharmC 1
251512 Industrial Pharmacist VETASSESS 1
251513 Retail Pharmacist ApharmC 1
251911 Health Promotion Officer VETASSESS 1
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec VETASSESS 1
252211 Acupuncturist CMBA 1
252213 Naturopath VETASSESS 1
252214 Traditional Chinese Medicine Practitioner CMBA 1
252299 Complementary Health Therapists nec VETASSESS 1
252311 Dental Specialist ADC 1
253112 Resident Medical Officer MedBA 1
254211 Nurse Educator ANMAC 1
254212 Nurse Researcher ANMAC 1
254311 Nurse Manager ANMAC 1
261212 Web Developer ACS 1
261314 Software Tester ACS 1
262111 Database Administrator ACS 1
262113 Systems Administrator ACS 1
263112 Network Administrator ACS 1
263113 Network Analyst ACS 1
263211 ICT Quality Assurance Engineer ACS 1
263212 ICT Support Engineer ACS 1
263213 ICT Systems Test Engineer ACS 1
263299 ICT Support and Test Engineers nec ACS 1
271299 Judicial and Other Legal Professionals nec VETASSESS 1
272111 Careers Counsellor VETASSESS 1
272112 Drug and Alcohol Counsellor VETASSESS 1
272113 Family and Marriage Counsellor VETASSESS 1
272114 Rehabilitation Counsellor VETASSESS 1
272115 Student Counsellor VETASSESS 1
272199 Counsellors nec VETASSESS 1
272314 Psychotherapist VETASSESS 1
272412 Interpreter NAATI 1
272499 Social Professionals nec VETASSESS 1
272612 Recreation Officer / Recreation Coordinator VETASSESS 1
272613 Welfare Worker ACWA 1
311211 Anaesthetic Technician VETASSESS 2
311212 Cardiac Technician VETASSESS 2
311213 Medical Laboratory Technician AIMS 2
311215 Pharmacy Technician VETASSESS 2
311299 Medical Technicians nec VETASSESS 2
311312 Meat Inspector VETASSESS 2
311399 Primary Products Inspectors nec VETASSESS 2
311411 Chemistry Technician VETASSESS 2
311412 Earth Science Technician VETASSESS 2
311413 Life Science Technician VETASSESS 2
311499 Science Technicians nec VETASSESS 2
312111 Architectural Draftsperson VETASSESS 2
312113 Building Inspector VETASSESS 2
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians nec VETASSESS 2
312512 Mechanical Engineering Technician TRA 2
312912 Metallurgical or Materials Technician VETASSESS 2
312913 Mine Deputy VETASSESS 2
313111 Hardware Technician TRA 2
313112 ICT Customer Support Officer TRA 2
313113 Web Administrator ACS 2
313199 ICT Support Technicians nec TRA 2
322113 Farrier TRA 3
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) TRA 3
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) TRA 3
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures) TRA 3
323299 Metal Fitters and Machinists nec TRA 3
323314 Precision Instrument Maker and Repairer TRA 3
323412 Toolmaker TRA 3
324211 Vehicle Body Builder TRA 3
324212 Vehicle Trimmer TRA 3
333311 Roof Tiler TRA 3
342311 Business Machine Mechanic TRA 3
342411 Cabler (Data and Telecommunications) TRA 3
342413 Telecommunications Linesworker / Telecommunications Line Mechanic TRA 3
351111 Baker TRA 3
351112 Pastrycook TRA 3
351211 Butcher or Smallgoods Maker TRA 3
351411 Cook TRA 3
361111 Dog Handler or Trainer VETASSESS 3
361199 Animal Attendants and Trainers nec VETASSESS 4
361311 Veterinary Nurse VETASSESS 3
362111 Florist TRA 3
362211 Gardener (General) TRA 3
362212 Arborist TRA 3
362213 Landscape Gardener TRA 3
362311 Greenkeeper TRA 3
391111 Hairdresser TRA 3
392111 Print Finisher TRA 3
392311 Printing Machinist TRA 3
393213 Dressmaker or Tailor TRA 3
393311 Upholsterer TRA 3
394211 Furniture Finisher TRA 3
394213 Wood Machinist TRA 3
394299 Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec TRA 3
399213 Power Generation Plant Operator TRA 3
399411 Jeweller TRA 3
399512 Camera Operator (Film, Television or Video) TRA 3
399514 Make Up Artist TRA 3
399516 Sound Technician TRA 3
399599 Performing Arts Technicians nec VETASSESS 3
399611 Signwriter TRA 3
411111 Ambulance Officer VETASSESS 2
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ) VETASSESS 1
411213 Dental Technician TRA 2
411311 Diversional Therapist VETASSESS 3
411411 Enrolled Nurse ANMAC 2
411611 Massage Therapist VETASSESS 2
411711 Community Worker ACWA 2
411712 Disabilities Services Officer ACWA 2
411713 Family Support Worker ACWA 2
411715 Residential Care Officer ACWA 2
411716 Youth Worker ACWA 2
452311 Diving Instructor (Open Water) VETASSESS 3
452312 Gymnastics Coach or Instructor VETASSESS 4
452313 Horse Riding Coach or Instructor VETASSESS 3
452314 Snowsport Instructor VETASSESS 3
452315 Swimming Coach or Instructor VETASSESS 4
452317 Other Sports Coach or Instructor VETASSESS 4
452321 Sports Development Officer VETASSESS 2
452499 Sportspersons nec VETASSESS 3
511111 Contract Administrator VETASSESS 2
511112 Program or Project Administrator VETASSESS 2
599612 Insurance Loss Adjuster VETASSESS 3
611211 Insurance Agent VETASSESS 3
639211 Retail Buyer VETASSESS 3
ANZSCO Code Name Assessing Authority Skill Level
121111 Aquaculture Farmer VETASSESS 1
121211 Cotton Grower VETASSESS 1
121213 Fruit or Nut Grower VETASSESS 1
121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower / Field Crop Grower VETASSESS 1
121216 Mixed Crop Farmer VETASSESS 1
121217 Sugar Cane Grower VETASSESS 1
121299 Crop Farmers nec VETASSESS 1
121312 Beef Cattle Farmer VETASSESS 1
121313 Dairy Cattle Farmer VETASSESS 1
121314 Deer Farmer VETASSESS 1
121315 Goat Farmer VETASSESS 1
121316 Horse Breeder VETASSESS 1
121317 Mixed Livestock Farmer VETASSESS 1
121318 Pig Farmer VETASSESS 1
121322 Sheep Farmer VETASSESS 1
121399 Livestock Farmers nec VETASSESS 1
121411 Mixed Crop and Livestock Farmer VETASSESS 1
131114 Public Relations Manager IML 1
132411 Policy and Planning Manager VETASSESS 1
133112 Project Builder VETASSESS 1
133612 Procurement Manager IML 1
134211 Medical Administrator / Medical Superintendent VETASSESS 1
134412 Regional Education Manager VETASSESS 1
139915 Sports Administrator VETASSESS 1
141211 Caravan Park and Camping Ground Manager VETASSESS 2
142115 Post Office Manager VETASSESS 2
149111 Amusement Centre Manager VETASSESS 2
149112 Fitness Centre Manager VETASSESS 2
149113 Sports Centre Manager VETASSESS 2
149912 Cinema or Theatre Manager VETASSESS 2
149914 Financial Institution Branch Manager VETASSESS 2
223111 Human Resource Adviser VETASSESS 1
223113 Workplace Relations Adviser VETASSESS 1
224412 Policy Analyst VETASSESS 1
224912 Liaison Officer VETASSESS 1
225112 Market Research Analyst VETASSESS 1
231111 Aeroplane Pilot CASA 1
231113 Flying Instructor VETASSESS 1
231114 Helicopter Pilot CASA 1
231213 Ship’s Master AMSA 2
232413 Multimedia Designer VETASSESS 1
234213 Wine Maker VETASSESS 1
234311 Conservation Officer VETASSESS 1
234915 Exercise Physiologist VETASSESS 1
242211 Vocational Education Teacher / Polytechnic Teacher VETASSESS/TRA 1
251311 Environmental Health Officer VETASSESS 1
252312 Dentist ADC 1
253211 Anaesthetist MedBA 1
271214 Intellectual Property Lawyer VETASSESS 1
272413 Translator NAATI 1
272611 Community Arts Worker VETASSESS 1
311111 Agricultural Technician VETASSESS 2
311214 Operating Theatre Technician VETASSESS 3
311216 Pathology Collector / Phlebotomist AIMS 3
312114 Construction Estimator VETASSESS 2
312116 Surveying or Spatial Science Technician VETASSESS 2
312511 Mechanical Engineering Draftsperson EA 2
312611 Safety Inspector VETASSESS 2
312911 Maintenance Planner VETASSESS 2
312999 Building and Engineering Technicians nec EA/VETASSESS 2
324311 Vehicle Painter TRA 3
332111 Floor Finisher TRA 3
342211 Electrical Linesworker / Electrical Line Mechanic TRA 3
361114 Zookeeper VETASSESS 3
362411 Nurseryperson TRA 3
399212 Gas or Petroleum Operator TRA 3
411211 Dental Hygienist VETASSESS 1
411214 Dental Therapist VETASSESS 1
441211 Emergency Service Worker VETASSESS 3
451211 Driving Instructor VETASSESS 3
451399 Funeral Workers nec VETASSESS 3
451711 Flight Attendant VETASSESS 3
451815 First Aid Trainer VETASSESS 3
452413 Jockey TRA 3
599915 Clinical Coder VETASSESS 3
612112 Property Manager VETASSESS 3
612115 Real Estate Representative VETASSESS 3
ANZSCO Code Name Assessing Authority Skill Level
111111 Chief Executive or Managing Director IML 1
133111 Construction Project Manager VETASSESS 1
233512 Mechanical Engineer EA 1
234711 Veterinarian AVBC 1
253111 General Practitioner MedBA 1
253112 Resident Medical Officer MedBA 1
253411 Psychiatrist MedBA 1
253999 Medical Practitioners nec MedBA 1
254111 Midwife ANMAC 1
254412 Registered Nurse (Aged Care) ANMAC 1
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ANMAC 1
254418 Registered Nurse (Medical) ANMAC 1
254422 Registered Nurse (Mental Health) ANMAC 1
254423 Registered Nurse (Perioperative) ANMAC 1
254499 Registered Nurses nec ANMAC 1
261312 Developer Programmer ACS 1
261313 Software Engineer ACS 1
272511 Social Worker AASW 1
312911 Maintenance Planner VETASSESS 2
مهاجرت به استرالیامهاجرت کاری استرالیاسرمایه گذاری استرالیا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *