موفقیت ها

موفقیت های اخذ شده

موفقیت اردوان پ.
نام:
اردوان پ.
عنوان شغلی:
Electrical Engineering Technician
سابقه کار:
مهندسی برق قدرت
تاریخ صدور:
2020/07/09
موفقیت فروزان ع.
نام:
فروزان ع.
عنوان شغلی:
Electronics Engineer
سابقه کار:
مهندسی الکترونیک
تاریخ صدور:
2020/07/08
موفقیت عرفان ک.
نام:
عرفان ک.
عنوان شغلی:
Civil Engineer
سابقه کار:
مهندسی عمران
تاریخ صدور:
2020/07/08
موفقیت نرجس ر.
نام:
نرجس ر.
عنوان شغلی:
Contract Administrator
سابقه کار:
ارشد روانشناسی
تحصیلات:
دو سال و شش ماه
تاریخ صدور:
2020/07/07
موفقیت کامران ی.
نام:
کامران ی.
عنوان شغلی:
Structural Engineer
سابقه کار:
مهندسی سازه
تاریخ صدور:
2020/07/07
موفقیت نفیسه ن.
نام:
نفیسه ن.
عنوان شغلی:
Geologist
سابقه کار:
ارشد زمین شناسی
تحصیلات:
هشت سال و هفت ماه
تاریخ صدور:
2020/07/02
موفقیت بهنام د.
نام:
بهنام د.
عنوان شغلی:
Metal Machinist
سابقه کار:
کارشناسی مکانیک ماشین ابزار
تاریخ صدور:
2020/06/29
موفقیت آتوسا م.
نام:
آتوسا م.
عنوان شغلی:
TESOL
سابقه کار:
ارشد آموزش زبان انگلیسی
تحصیلات:
پنج سال و هشت ماه
تاریخ صدور:
2020/06/29
موفقیت حسین ک.
نام:
حسین ک.
عنوان شغلی:
Mathematician
سابقه کار:
کارشناسی ریاضی محض
تحصیلات:
نه سال و شش ماه
تاریخ صدور:
2020/06/26
موفقیت محسن م.
نام:
محسن م.
عنوان شغلی:
Agricultural Scientist
سابقه کار:
مهندسی کشاورزی-علوم خاک
تحصیلات:
هفت سال و سه ماه
تاریخ صدور:
2020/06/25
موفقیت سمانه ا.
نام:
سمانه ا.
عنوان شغلی:
Developer Programmer
سابقه کار:
ارشد مدیریت IT
تحصیلات:
دوازده سال و پنج ماه
تاریخ ارسال:
2020/05/22
تاریخ صدور:
2020/06/25
موفقیت محمد ز.
نام:
محمد ز.
عنوان شغلی:
Airconditioning and Mechanical Services Plumber
سابقه کار:
کارشناسی تاسیسات حرارتی نیروگاه ه
تاریخ صدور:
2020/06/25
اخبار مهاجرتی استرالیا

تازه های مهاجرتی

(021)96862626 تماس فرم مشاوره رایگان