در این دسته ویدیوهای دستاوردهای سرمایه گذاری قرارداده خواهد شد. این دسته با دسته افراد سرمایه گذاری موفق متفاوت است.

مروری بر دعوتنامه های بیزنسی اخذ شده برای مشاغل مختلف